preloader

Betalingsvoorwaarden

In principe wordt je verloskundige zorg volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst, waarmee we onze geleverde zorg rechtstreeks bij je zorgverzekeraar kunnen declareren. Een enkele keer komt het voor dat wij niet rechtstreeks kunnen declareren en ontvang je van ons een rekening met het verzoek om deze aan ons te betalen en vervolgens door te sturen naar je zorgverzekeraar.
Ben je niet verzekerd, dan dien je dit tijdens de eerste controle aan ons door te geven.
Hieronder vind je de betalingsvoorwaarden die wij (indien nodig) hanteren, zoals die door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen) zijn vastgesteld.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of zijn / haar waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:
1. Betalingstermijn

Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.
2. Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
3. Invorderingskosten
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.
4. Bewijs
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.
5. Geschillenregeling
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Call to book your meeting today!